Ny Teknik Breakdown støttevilkår

 

1 FORMÅL OG LOVHJEMMEL

1.1.

Det Danske Filminstitut (DFI) kan yde støtte til drift af værksteder via Filmtalent. Formålet med Filmtalents støtte er at fremme talentudvikling og fornyelse af filmkunsten.

 1. MÅLGRUPPE

For alle Aarhus Filmværksteds støtteordninger gælder, at målgruppen er unge filmtalenter og filmkunstnere, der vil udtrykke sig i og/eller forny filmmediet.

 1. FORMATER

Aarhus Filmværksted kan støtte produktion af danske dokumentar-, fiktions- og tværmedielle projekter samt andre filmiske projekter uanset genre, formater og platforme.

Disse støttevilkår dækker følgende:

 • Støtte til mentorforløb og/eller udvikling af Ny Teknik-Breakdown før projektet har opnået Produktionsstøtte
 • Støtte til mentorforløb og/eller udvikling af Ny Teknik-Breakdown efter projektet har opnået Produktionsstøtte

Et Ny Teknik-Breakdown er et udviklingsmateriale i lighed med f.eks. synopsis, moodboard og produktionsplan særligt møntet på at beskrive visuelle effekter og enkel animation.

Støtten bevilges af filmværkstederne.

 1. ANSØGNING OM STØTTE

Ansøgning om støtte til Ny Teknik-Breakdown før og efter produktionsstøtte søges på særlige skemaer, som downloades fra Aarhus Filmværksteds hjemmeside.

Ansøgninger behandles løbende, dog ikke i ferieperioder og på helligdage, af en Ny Teknik-redaktion bestående af ledere af Filmtalent og værkstederne i Viborg, Aarhus, Odense og København.

Ansøgningen indsendes til lokalt filmværksted.

 

Ansøgning før Produktionsstøtte

Ansøgning om støtte før Produktionsstøtte skal indeholde en beskrivelse af projektet, de visuelle effekter, plan for udvikling af Ny Teknik-Breakdown, cv og filmografi for instruktør og evt. hold, samt beskrivelse af plan for ansøgning om produktionsstøtte.

Ansøgning efter Produktionsstøtte

Ansøgning om støtte efter Produktionsstøtte skal indeholde produktionsnummer og arbejdstitel, beskrivelse af de visuelle effekter samt plan for udvikling af Ny Teknik-Breakdown.

 1. INDSTILLING TIL STØTTE

Efter indsendelse af ansøgning indstiller Aarhus Filmværksteds direktør ansøgningen til behandling i Ny Teknik-redaktionen, hvis ansøgningen er fyldestgørende

Ansøgte værksted meddeler ansøger afslag eller støtte. Ved støtte fremsendes støttetilsagn og herværende støttevilkår til underskrift.

 1. STØTTEN

Støtten i form af kontantstøtte samt adgang til værkstedernes udstyr og vejledning

Støtten gives i form af
- op til kr. 2.000,- til honorering af mentorer, Ny Teknik-konsulenter og/eller andre udgifter i forbindelse med udvikling af Ny Teknik-Breakdown.
- adgang til vejledning og udstyr i værkstedet teknisk-afdeling.
- begrænset adgang til udstyr til test og produktion af skitser.

Støtten skal være anvendt indenfor 6 måneder fra støttedatoen.

Støttetilsagnet skal være Aarhus Filmværksted i hænde i underskrevet stand, før støttemodtager kan få adgang til anvendelse af den bevilgede støtte.

Støttemodtager forpligter sig til, at produktionen følger øvrige vilkår for adgang til udstyr og vejledning.

 1. NY TEKNIK-BREAKDOWN

Støtten kan resultere i et Ny Teknik-Breakdown der dækker følgende områder:
1. Beskrivelse af instruktørens forestilling om effekterne og hvad de bidrager med til historien – hvad skal de gøre for historien og hvor store frihedsgrader har man?
2. Gennemgang af, hvilke typer af effekter, der skal produceres for at opfylde instruktørens ønsker
3. Hvor mange sekvenser, scener og frames
4. Hvilke soft- og specielle hardwares indgår der i produktionen
5. Produktions- og tidsplan – hvem gør hvad hvornår
6. Budget

Støtten kan også blot være et mentorforløb, hvor det afklares hvilke nye teknikker, der skal anvendes og om hvordan de tilgængelige ressourcer anvendes bedst muligt for at fortælle den historie, der ønskes formidlet. Såfremt man ønsker at søge VFX-produktionsstøtte, så SKAL der udarbejdes et breakdown.

 1. BUDGET, FINANSIERINGSPLAN OG AFTALER

Alle finansieringsaftaler, aftaler med andre produktionsselskaber, co-produktionsaftaler, aftaler om anden støtte og distributionsaftaler skal tilsendes og godkendes af filmværkstedet.

Alle aftaler vedrørende det støttede projekt skal respektere og være i overensstemmelse med Aarhus Filmværksteds støttevilkår.

 1. RAPPORTERING OG REGNSKAB

9.1

Producenten skal i alle faser løbende holde Aarhus Filmværksted orienteret om produktionen og projektets forløb.

9.2

Alle regnskaber indsendt til Aarhus Filmværksted til godkendelse skal være underskrevet af støttemodtager eller en af støttemodtager godkendt regnskabsansvarlig.

Sammen med regnskabet skal kopi af bilag fra udgifterne ved produktionen af Ny Teknik-Breakdown medfølge.

9.3

Regnskabet skal indeholde de samme poster med kopi af tilhørende bilag som det godkendte budget, og budgettallene skal anføres til sammenligning.

9.4
Regnskabet fremsendes senest en måned fra færdiggørelsen af Ny Teknik-Breakdown – dog senest 7 måneder fra støttedatoen.

Fonden Filmtalent foretager den endelige godkendelse.

9.5
Støttemodtager forpligter sig med støtten til vedlagsfrit at videregive erfaringerne
fra produktionen af de visuelle effekter ved medvirken i arrangementer og film, arrangeret af værkstederne i Filmtalent.

10 GENERELLE VILKÅR

10.1.

Følgende generelle vilkår gælder for alle former for støtte fra Aarhus Filmværksted, der tildeles efter nærværende vilkår.

 

 

10.2. Ansøgning om støtte, støttetilsagn samt afrapportering

10.2.1.

Støtte kan ydes til en dansk producent, forudsat producenten eller produktionsselskabets ledende medarbejdere kan dokumentere erfaring med filmproduktion og har film- produktion som hovedbeskæftigelse.

Støtte kan også ydes til en privatperson, der er myndig og har bopæl i Danmark.

Det er den støttemodtager, der i henhold til støttetilsagn opnår støtte fra Aarhus Filmværksted, som er den juridisk ansvarlige for overholdelse af støttevilkårene og øvrige vilkår fastsat af Aarhus Filmværksted i støttetilsagn m.v. Støttemodtager, som i henhold til støttetilsagn opnår støtte fra Aarhus Filmværksted, anses endvidere for at være filmens juridisk ansvarlige producent.

10.2.2

Hvis støttemodtager ansøger DFI om støtte til samme projekt, annulleres Aarhus Filmværksteds støtte automatisk.

10.2.3

Det er en forudsætning for at modtage støtte, at alle rettighedsforhold vedrørende det enkelte projekt er fuldt oplyste, og at støttemodtager uden begrænsninger besidder eller kan erhverve alle rettigheder til projektet, som er nødvendige for støttemodtagers og Aarhus Filmværksteds udnyttelse af filmen i overensstemmelse med disse vilkår.

8.2.4

Aarhus Filmværksted kan i forhold til et konkret projekt supplere og/eller ændre disse vilkår med henblik på at sikre og/eller opfylde intentionerne i støtteordningerne og/eller projektets gennemførlighed. Støttemodtager er forpligtet af vilkårene, og enhver fravigelse skal være aftalt skriftligt med værkstedet. Værkstedet skal besvare anmodninger fra støttemodtagere herom inden for rimelig tid.

8.2.5

Ændres tidsplanen eller ændres projektet væsentligt i længde eller indhold skal støttemodtager straks sende den ændrede plan til Aarhus Filmværksted til godkendelse.

8.2.6

Aarhus Filmværksted kan afvise at tildele støtte, såfremt Aarhus Filmværksted har et udækket til- godehavende hos ansøgeren, eller hos en støttemodtager, som ansøgeren kontrollerer, eller hos en støttemodtager, som kontrollerer ansøgeren. Aarhus Filmværksted kan endvidere afvise at tildele støtte, såfremt ansøgeren, eller en støttemodtager, som ansøgeren kontrollerer, eller en støttemodtager, som kontrollerer ansøgeren, er i væsentlig misligholdelse af støttevilkårene vedrørende et andet projekt.

 1. Tilbagebetaling og misligholdelse

9.1

Såfremt støttemodtageren opgiver eller af andre grunde afbryder et støttet projekt i utide, og der ikke foreligger misligholdelse af støttevilkårene fra støttemodtagers side skal uforbrugt støtte straks betales tilbage.

9.2

Aarhus Filmværksteds støttetilsagn bortfalder, og udbetalt støtte skal betales tilbage af støt- temodtageren, såfremt støttevilkårene og/eller øvrige aftaler misligholdes.

9.3

Aarhus Filmværksted kan frafalde sit tilbagebetalingskrav, såfremt der efter Aarhus Filmværksteds skøn foreligger særlige omstændigheder, eller såfremt tilbagebetalingskravet vil mod- virke formålet med Aarhus Filmværksted virksomhed i henhold til Filmloven.

9.4

Støttemodtager forpligter sig med støtten til vedlagsfrit at videregive erfaringerne fra produktionen af de visuelle effekter ved medvirken i arrangementer og ’making-of’-film, produceret af værkstederne i Filmtalent.

9.5 Kreditering

9.5.1

Af for- eller eftertekster skal det fremgå, at trailer/pilot er produceret med støtte fra Filmtalent og Aarhus Filmværksted og Nordisk Film Fonden ved LOGO, medmindre andet er aftalt mellem producenten og Aarhus Filmværksted. I udviklingsmaterialets krediteringstekster skal det fremgå, at materialet er produceret med støtte fra Nordisk Film Fonden og Aarhus Filmværksted med angivelse af produktionsår, ligesom logoer skal anføres.

Udformningen af krediteringstekster, reklamemateriale m.v., der vedrører Aarhus Filmværksted, skal godkendes af Aarhus Filmværksted.

Vedtaget den 3. marts 2021