Vedtægter

 

 • 1 Navn og hjemsted

stk. 1 Fondens navn er Fonden Århus Filmværksted

stk. 2 Fonden er stiftet af foreningen Århus Filmværksteds generalforsamling den 3. maj 2005

stk. 3 Fondens hjemsted er Århus Kommune

 

 • 2 Formål og ansvarsområde

Fondens formål er at identificere og udvikle filmtalenter og på anden måde understøtte den kunstneriske, kulturelle og erhvervsmæssige udvikling af de filmiske genrer og udtryksformer samt tilstødende kunstneriske, kulturelle og erhvervsmæssige områder.

Fondens formål har ikke nogen geografisk afgrænsning, men tager udgangspunkt i fondens hjemsted. Fondens formål er almennyttigt.

 

 • 3 Særlige rettigheder og fordele for stiftere

stk. 1 Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder og fordele

 

 • 4 Kapital og drift

stk. 1 Fondens grundkapital udgjorde ved fondens oprettelse 250.001 kr.

stk. 2 Fondens drift finansieres ved offentlige tilskud samt ved øvrige indtægter fra aktiviteter inden for fondens formål.

 

 • 5 Bestyrelsen

stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer:

1 medlem udpeges af rådmanden for Kultur og Borgerservice og skal repræsentere professionel, erhvervsmæssig kompetence

1 medlem udpeges af Producentforeningen

1 medlem udpeges af Den Danske Filmskole

1 medlem, som er i besiddelse af filmfaglige kompetencer udpeges af den til enhver tid siddende bestyrelse

1 medlem vælges af og blandt medarbejderne i fonden

stk. 2 Filminstituttet kan blandt sine ansatte udpege en person, som uden stemmeret kan deltage i bestyrelsesmøderne som rådgiver.

stk. 3 Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode på 4 år med forskudt udskiftning forskudt således:

Kulturrådmandens medlem er på valg senest maj 2024

Producentforeningens medlem er på valg senest maj 2024

Den danske Filmskoles medlem er på valg senest maj  2024

Bestyrelsens medlem er på valg senest maj 2024

Medarbejdernes medlem er på valg senest maj 2024

Det Danske Filminstituts rådgivende medlem er på valg senest maj 2024

stk. 4 Bestyrelsesmedlemmerne kan maksimalt sidde i fondens bestyrelse i 8 på hinanden følgende år.

Sker der afgang af bestyrelsesmedlemmer i funktionsperioden, erstattes disse med personer fra den gruppe de fratrædende repræsenterer.

stk. 5 Fondens direktør kan ikke vælges til bestyrelsen.

stk. 6 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstfomand

stk. 7 Fondens direktør er forpligtet til at underrette Århus Kommune, Kultur og Borgerservice om bestyrelsens sammensætning og ændringer deri.

 

 • 6 Møder

stk. 1 Der afholdes mindst 4 ordinære bestyrelsesmøder årligt.

stk. 2 Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden.

stk. 3 Bestyrelsen afholder møder når det er nødvendigt. Indkaldelse foretages af direktøren med mindst 8 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Til ordinære bestyrelsesmøder medsendes en økonomisk balance.

stk. 4 Bestyrelsen skal indkaldes, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

stk. 5 Direktøren deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

 • 7 Bestyrelsens opgaver

stk. 1 Bestyrelsens opgave er at følge Århus Filmværksteds kunstneriske og økonomiske drift samt påse, at bogholderi og regnskabsvæsen er i forskriftsmæssig orden og at det af Århus kommune godkendte budget overholdes.

 

 • 8 Bestyrelsens ansvar

stk. 1 Bestyrelsen er sammen med direktøren ansvarlig for, at offentlige tilskud til fonden anvendes til deres formål.

stk. 2 Bestyrelsen skal sammen med direktøren tilvejebringe de årlige budgetforslag og søge disse godkendt hos de tilskudsgivende myndigheder.

stk. 3 Bestyrelsen er sammen med direktøren ansvarlig for behørig regnskabsaflæggelse ved statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet skal forelægges Århus Kommune til godkendelse.

stk. 4 Regnskabsperioden følger kalenderåret. Den af bestyrelsen valgte statsautoriserede eller registrerede revisor reviderer årsregnskabet, som godkendes af bestyrelsen og i underskrevet stand fremsendes til Århus kommune, indenfor den af Århus Kommune fastsatte frist.

stk. 5 Et eventuelt driftsoverskud skal anvendes i overensstemmelse med fonden formål efter godkendelse af bestyrelsen eller anvendes til konsolidering af fonden.

 

 • 9 Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

stk. 2

Der føres beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de fremmødte medlemmer.

stk. 3

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

 

 • 10 Tegningsregler

stk. 1 Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvoraf formand eller næstformand skal være den ene.

stk. 2 Ved pantsætning og køb af fast ejendom, indgåelse af lejemål eller opsigelse heraf samt optagelse af lån, dog af et flertal af bestyrelsens medlemmer inklusiv formand og/eller næstformand, og sådanne beslutninger skal godkendes af Århus kommune.

 

 • 11 Daglige ledelse

stk. 1 Bestyrelsen ansætter Fondens direktør.

stk. 2

Direktøren skal havde de fornødne filmfaglige og administrative forudsætninger for at lede Fonden.

stk. 3

Direktøren har den daglige ledelse af Fondens aktiviteter og har sammen med bestyrelsen det økonomiske ansvar for Fondens drift, idet det påhviler direktøren nøje af overholde udviklingsplaner og de årlige for Fondens drift fastlagte budgetter med de afvigelser inden for de enkelte budgetrammer, som er nødvendige for en forsvarlig gennemførelse af driften.

stk.4

Direktøren er pligtig til løbende at holde bestyrelsen underrettet om fondsdriften.

stk. 5

Direktøren kan alene afskediges, når 4/5 af den samlede bestyrelse stemmer for.

stk. 6

Direktøren udarbejder årsberetning og udviklingsplan samt udkast til budget for det kommende år til bestyrelsens godkendelse og efterfølgende til godkendelse i Århus kommune. Det kommende års budget skal være Århus Kommune i hænde inden den af Århus Kommune fastsatte frist.

stk. 7

Af en statsautoriseret eller registreret revisor udarbejdes desuden revideret årsregnskab med status samt revisionsberetning, som efter bestyrelsens godkendelse fremsendes i underskrevet stand til godkendelse i Århus Kommune samt til orientering i Det Danske Filminstitut.

stk. 8

Den valgte revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller beslægtet eller besvogret i op- eller nedstigende linje eller i   sidelinjen så nær som søskendebørn med nogle af bestyrelsesmedlemmerne.

stk. 9

Direktøren virker som sekretariatet for bestyrelsen.

 

 • 12 Prokura

stk. 1

Bestyrelsen meddeler prokura til direktøren, dog således at der i forbindelse med administrationen også kan meddeles prokura til en eventuelt kommende administrator, som herefter kan disponere over Fondens konti.

 

 • 13 Hæftelse

stk. 1

For de forpligtelser der påhviler Fonden hæftes alene med den til enhver tid værende formue i Fonden.

stk. 2

Fonden hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som den daglige ledelse og bestyrelsen lovligt påfører Fonden.

stk. 3

Fonden er fritaget for registreringspligt efter Lov om fonde og visse foreninger, § 1, stk. 3

 

 • 14 Opløsning

stk. 1

Fondens opløsning eller vedtægtsændringer kræver, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. Fondens nedlæggelse kræver godkendelse af Århus kommune.

stk. 2

Ved Fondens opløsning skal dens midler anvendes i overensstemmelse med Fondens formål til aktiviteter i Århus kommune.

stk. 3

Århus kommune skal ved Fondens opløsning tiltræde bestyrelsens beslutning om anvendelse af Fondens midler.

 

 • 15 Godkendelse

stk. 1

Nærværende vedtægter skal forelægges Århus Kommune til godkendelse ligesom vedtægtsændringer efterfølgende skal godkendes af Århus kommune.

Nærværende vedtægter afløser vedtægterne besluttet på foreningen Århus Filmværksteds generalforsamling den 3. maj 2005 og efterfølgende tiltrådt af fondsbestyrelsen den 26. november 2005